αιτιολογούμαι


αιτιολογούμαι
αιτιολογούμαι, αιτιολογήθηκα, αιτιολογημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.